Adatvédelmi szabályzat

Alapadatok

Az adatkezelő neve: Remedios Magyarország Kft.
Székhely: 8229 Paloznak Zrínyi út 34.
Levelezési cím: 8229 Paloznak, Zrínyi út 34.
E-mail: info@remediosconsulting.hu
Mobil: +36 30 321 9984

Az adatkezelés célja, köre
és jogalapja

Az adatkezelő nyilvántartja és kezeli Béta-kérdőív kitöltéséhez szükséges és a kitöltés során keletkező adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) 3.§ (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.

Az eljárás során a Béta-kérdőív kitöltéséhez és értékeléséhez az adatkezelő a vizsgálati személy alábbi adatait tartja nyilván és kezeli: természetes személyazonosító adatok (név, e-mail cím); a vizsgálati eredmények.

Az adatkezelő a nyilvántartott adatot továbbíthatja a vizsgálat megrendelőjének, aki a továbbított adatokat szintén jogosult tárolni és kezelni. Az adatkezelő jogosult továbbá a nyilvántartott adatokat továbbítani statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon. Az egyes adatkezelőket az általuk kezelt adatok erejéig terhelik az adatvédelmi törvényből származó kötelezettségek.

Ki ismerheti meg az adatokat?

Az adatkezelő által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni:

a. az adatkezelő vezetője;
b. az adatkezelő szerv vezetője által feljogosított adatkezelésben személyesen részt vevő személyek;
c. az adatkezelő illetékes munkatársai feladatuk ellátása során;
d. az adatkezelő adott feladatának megbízója
e. az adatbázisban szereplő személy - saját adatai megtekintésében;
f. munkaügyi per kapcsán a bíróság;
g. feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság;
h. az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész.

A vizsgálatban résztvevő kérelmére saját adatairól betekintést kaphat mindaddig, amíg azok személyazonosításra alkalmas módon vannak tárolva. Ezt a betekintést az adatkezelő nyújthatja a vizsgálattal egybekötve, elektronikus formában is.

Adatbiztonsági
intézkedések

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatok helyesbítése, kijavítása

A vizsgálatban részt vevő adatainak helyesbítését, kijavítását kérheti. Az adatkezelő – saját döntése alapján – helyesbítési kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a vizsgálati személy helyesbítését az eredeti anyaghoz csatolja. A vizsgálati személy kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A vizsgálat során keletkezett – ám az adott időpontban nem általuk kezelt – adatok tekintetében az egyes adatkezelők tájékoztatják a kérelmezőt, hogy az adott kérdéskörben melyik adatkezelőhöz fordulhat kérésével.

Az adatkezelés
időtartama

A vizsgálatot követően - függetlenül annak eredményességétől – az adatkezelő 5 évig jogosult az adatokat tárolni, megőrizni. Ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából, illetve anonimizálja azokat. Az adatkezelő ezt az időpontot megelőzően is jogosult az adatok törlésére, illetve anonimizálására, ezt követően azonban köteles erre. A vizsgálatban részt vevő személy bármikor dönthet úgy, hogy a kompetenciavizsgálati tesztjeinek eredménye nem használható fel, nem tartható nyilván. Ez esetben tudomásul veszi, hogy a vizsgálat további részéből kizárásra kerülhet és viseli az eredménytelen vizsgálat következményeit.

Jogérvényesítési lehetőségek

A vizsgálatban résztvevő az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. Jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22. postacím: 1387 Budapest Pf. 40.). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az adatkezelő munkatársát a fent jelzett e-mail címen.

Hozzájárulás az adatok kezeléséhez

A vizsgálati személy adatait, tesztjeinek eredményeit az adatkezelő a vizsgálatban részt vevő személy hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli. A vizsgálatban résztvevő

1. hozzájárulását megtagadhatja, továbbá

2.  hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön – a fent leírtak ismeretében – részt kíván venni a vizsgálatban, a hozzájáruló nyilatkozatot el kell fogadnia.